Giao Kết Hợp Đồng Lao Động - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo

 1. 1. Thế nào là giao kết hợp đồng lao động? 
  1. 1. Khái niệm giao kết hợp đồng lao động
  2. 2. Ý nghĩa của việc giao kết hợp đồng lao động
 2. 2. Các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng lao động
  1. 1. Chủ thể giao kết hợp đồng lao động
  2. 2. Nội dung và hình thức hợp đồng lao động giao kết
  3. 3. Nguyên tắc và trình tự giao kết hợp đồng lao động

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội hình thành giữa người lao động và người sử dụng lao động, được phát sinh dựa trên cơ sở hợp đồng lao động. Việc giao kết hợp đồng lao động là giai đoạn khởi đầu cho sự hợp tác của các bên để tiến tới sự thống nhất ý chí nhằm tạo lập quan hệ lao động. Vậy, thế nào là giao kết hợp đồng lao động? Giao kết hợp đồng lao động được pháp luật quy định ra sao?

Dưới đây là những kiến thức pháp luật cần biết về Giao kết hợp đồng lao động, được Luật Apollo tổng hợp và hướng dẫn một cách chi tiết nhất!

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Lao động 2019

Thế nào là giao kết hợp đồng lao động? 

Khái niệm giao kết hợp đồng lao động

Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Bộ luật Lao động 2019 “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động”, hợp đồng lao động là sự ràng buộc về mặt pháp lý giữa người sử dụng lao động và người lao động, buộc họ phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã giao kết.

Giao kết hợp đồng lao động là giai đoạn đầu, thể hiện sự hợp tác của các bên từ đó đi đến sự thống nhất ý chí nhằm tạo lập quan hệ lao động. Pháp luật không đưa ra một định nghĩa cụ thể về giao kết hợp đồng lao động, song có thể hiểu, giao kết hợp đồng lao động là quá trình người lao động và người sử dụng lao động đưa ra các điều khoản và cam kết thực hiện các điều khoản trong hợp đồng lao động. Giao kết hợp đồng lao động chính là hình thức pháp lý bày tỏ ý chí đi đến việc xác lập quan hệ lao động.

Ý nghĩa của việc giao kết hợp đồng lao động

 • Thứ nhất, giao kết hợp đồng lao động là cơ sở hình thành nên quan hệ lao động. Để có được quan hệ lao động, các bên bắt buộc trải qua việc giao kết hợp đồng lao động, vì thế, đây được coi là giai đoạn tiền đề cho một quan hệ lao động.
 • Thứ hai, quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động sẽ được đảm bảo khi thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động. Nếu việc giao kết được thực hiện tốt theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nguyện vọng lợi ích của các bên thì quyền lợi của các bên sẽ được đảm bảo, quan hệ lao động sẽ bền vững và hạn chế tranh chấp xảy ra. Nếu giao kết hợp đồng lao động không đảm bảo sẽ khiến cho hợp đồng lao động có khả năng bị vô hiệu, dẫn tới nguy cơ chấm dứt quan hệ lao động giữa các bên.

Các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng lao động

Chủ thể giao kết hợp đồng lao động

Quan hệ lao động được hình thành trên cơ sở sự tham gia của hai chủ thể người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, chủ thể giao kết hợp đồng lao động gồm có người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, không phải bất kể chủ thể nào cũng được quyền giao kết hợp đồng lao động. Để được giao kết hợp đồng lao động, các chủ thể dù là người lao động hay người sử dụng lao động cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

- Về phía người sử dụng lao động: người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình hoặc cá nhân sử dụng lao động. Tùy từng đối tượng là người sử dụng lao động mà pháp luật quy định điều kiện chủ thể giao kết.

Người sử dụng lao động là cơ quan tổ chức thì phải được thành lập hợp pháp hoặc có tư cách pháp nhân. Đối với cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động về phía người sử dụng lao động được quy định tại khoản 3 điều 18 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

“a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.”

- Về phía người lao động:

Theo  khoản 4 điều 18 Bộ luật Lao động 2019, người lao động giao kết hợp đồng lao động là những người thuộc các trường hợp sau:

“a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.”

Nội dung và hình thức hợp đồng lao động giao kết

- Nội dung hợp đồng lao động: khoản 1 điều 21 Bộ luật Lao động quy định hợp đồng lao động phải có các nội dung chủ yếu sau:

“a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.”

Ngoài những nội dung trên, người lao động và người sử dụng lao động có thể tự do giao kết các điều khoản khác nhưng không được trái với quy định pháp luật, trái với đạo đức xã hội.

- Hình thức của hợp đồng:

Hình thức của hợp đồng lao động được quy định tại điều 14 Bộ luật Lao động 2019 có nội dung như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Như vậy, hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

Nguyên tắc và trình tự giao kết hợp đồng lao động

- Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động:

Việc giao kết hợp đồng lao động phải dựa trên các nguyên tắc quy định tại điều 15 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể:

“1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.”

Các nguyên tắc trên sẽ điều chỉnh xuyên suốt trong quá trình giao kết hợp đồng lao động giữa các bên. Các thỏa thuận, đàm phán giữa người sử dụng lao động và người lao động không được trái với các nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động và đây cũng là điều kiện để hợp đồng lao động có hiệu lực.

- Trình tự giao kết hợp đồng lao động

Pháp luật không có những quy định cụ thể về vấn đề này mà để cho các bên tự linh hoạt, thực tế, việc giao kết hợp đồng lao động thường được tiến hành như sau:

 • Thứ nhất, các bên thiết lập và bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp đồng lao động.
 • Thứ hai, các bên thương lượng và đàm phán nội dung hợp đồng.
 • Thứ ba, hoàn thiện và giao kết hợp đồng lao động.

>>> Xem thêm: Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết hợp đồng lao động

>>> Xem thêm: Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động

>>> Xem thêm: Thực Trạng Thi Hành Pháp Luật Về Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Hiện Nay Tại Việt Nam

Nhìn chung, giao kết hợp đồng lao động là giai đoạn mở đầu, đặt tiền đề cho cả quan hệ lao động. Do vậy, với tư cách là các chủ thể trong quan hệ lao động, cả người lao động và người sử dụng lao động cần nắm rõ các quy định pháp luật về vấn đề này để việc giao kết được tiến hành một cách có hiệu quả.

Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề về Giao kết hợp đồng lao động cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Công ty Luật TNHH Apollo với đội ngũ Luật sư và Chuyên viên tư vấn giỏi, tâm huyết, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi luôn coi việc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng là sứ mệnh hành nghề Luật sư của của mình, đồng hành với thân chủ giải quyết triệt để mọi rủi ro pháp lý.

Apollo cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu, toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp, sự hài lòng của quý khách là niềm hân hạnh của Công ty chúng tôi!

Apollo

 Sáng tạo giá trị - Kiến tạo Bình an

Để lại Bình luận

Email của bạn sẽ được giữ kín, các thông tin cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

Bài viết liên quan

Chọn bài viết hiển thị
Nội Quy Lao Động - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thứ Sáu, 21 Tháng Mười 2022

Nội Quy Lao Động - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo
Sử Dụng Bằng Cấp Giả Khi Xin Việc Bị Xử Lý Như Thế Nào? - Luật Apollo

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thứ Sáu, 21 Tháng Mười 2022

Sử Dụng Bằng Cấp Giả Khi Xin Việc Bị Xử Lý Như Thế Nào? - Luật Apollo
Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Pháp Luật - Luật Apollo

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thứ Sáu, 21 Tháng Mười 2022

Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Pháp Luật - Luật Apollo
Xử Lý Kỷ Luật Cách Chức - Luật Apollo

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thứ Sáu, 21 Tháng Mười 2022

Xử Lý Kỷ Luật Cách Chức - Luật Apollo
Giao Kết Hợp Đồng Lao Động - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thứ Sáu, 21 Tháng Mười 2022

Giao Kết Hợp Đồng Lao Động - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết