Hợp Đồng Xây Dựng Là Gì? Nguyên Tắc Ký Kết - Luật Apollo

  1. 1. Hợp đồng xây dựng là gì?
  2. 2. Nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng
  3. 3. Các loại hợp đồng xây dựng
  4. 4. Nội dung hợp đồng xây dựng
  5. 5. Hồ sơ hợp đồng xây dựng
  6. 6. Hiệu lực của hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là một trong những loại hợp đồng phức tạp vì ngoài những nội dung cơ bản của một loại hợp đồng mang những yếu tố của hợp đồng dân sự thì nó còn chứa nội dung trong lĩnh vực xây dựng và chịu sự điều chỉnh của luật xây dựng. Vậy hợp đồng xây dựng là gì? Khi giao kết hợp đồng xây dựng các bên có cần lưu ý đến nguyên tắc, nội dung và hiệu lực của hợp đồng xây dựng không? Sau đây là một vài hướng dẫn từ luật Apollo mời bạn đọc tìm hiểu.

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự 2015

Luật xây dựng 2014

Hợp đồng xây dựng là gì?

Theo Bộ luật dân sự Điều 385 ta có khái niệm hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng 2014 định nghĩa Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

=> Như vậy ta có thể thấy các đặc điểm của hợp đồng xây dựng đó là:

- Được thỏa thuận của các bên và được thể hiện dưới hình thức là văn bản. Việc giao kết thỏa thuận thì có thể tiến hành bằng nhiều hình thức như bằng miệng, bằng văn bản, có người làm chứng. Tuy nhiên, khi giao kết hợp đồng xây dựng thì hình thức thể hiện ý chỉ của các bên chủ thể phải là bằng văn bản.

- Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng là bên giao thầu và bên nhận thầu. Đối với các loại giao dịch khác thì chủ thể có thể khác nhau ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, còn đối với hợp đồng xây dựng thì chủ thể giao kết phải là bên giao thầu và bên nhận thầu. Giao dịch dân sự có thể có sự có mặt của cá nhân và tổ chức còn giao dịch xây dựng này các bên tham gia đông đảo. Bên giao thầu là người đi thuê, mong muốn được hoàn thành một công trình. Bên mời thầu là bên nhận công việc là phải thực hiện để nhận tiền thù lao.

Nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng

Mặc dù các bên được thỏa thuận về giá, số lượng, quy mô… thực hiện hợp đồng tuy nhiên các thỏa thuận đó không được trái pháp luật. Ngoài ra các bên còn phải tuân theo nguyên tắc khi ký kết và thực hiện hợp đồng. Khoản 2 Điều 138 quy định các nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng gồm:

  • Nguyên tắc ký kết

- Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

- Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;

- Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

- Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thoả thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  • Nguyên tắc thực hiện 

- Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác;

- Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;

- Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra, pháp luật còn quy định chi tiết là ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng là tiếng Việt. Trường hợp hợp đồng xây dựng có sự tham gia của bên nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do các bên hợp đồng thỏa thuận. Ví dụ Việt Nam ký với Trung Quốc hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt trên cao, hai bên cần soạn và ký kết hợp đồng bằng tiếng Việt. Ngoài ra hai bên có thể soạn thêm bản hợp đồng bằng tiếng trung quốc hoặc tiếng anh. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng phải phù hợp với quy định của Luật xây dựng và pháp luật có liên quan.

Các loại hợp đồng xây dựng

Theo Điều 140 Luật xây dựng quy định các loại hợp đồng xây dựng thì dựa theo tính chất, nội dung công việc thực hiện và giá hợp đồng áp dụng hợp đồng xây dựng được chia thành:

- Dựa theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng gồm:

+ Hợp đồng tư vấn xây dựng;

+ Hợp đồng thi công xây dựng công trình;

+ Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;

+ Hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng, hợp đồng chìa khóa trao tay;

+ Hợp đồng xây dựng khác.

-Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng, hợp đồng xây dựng gồm:

+ Hợp đồng trọn gói;

+ Hợp đồng theo đơn giá cố định;

+ Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

+ Hợp đồng theo thời gian;

+ Hợp đồng theo chi phí cộng phí;

+ Hợp đồng theo giá kết hợp;

+ Hợp đồng xây dựng khác;

+ Hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước chỉ áp dụng các loại hợp đồng quy định tại các điểm a, b, c, d khoản này hoặc kết hợp với các loại hợp đồng này.

Nội dung hợp đồng xây dựng

Nội dung hợp đồng quy định quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như trách nhiệm, bồi thường thiệt hại khi một trong hai bên không thực hiện đúng như hợp đồng. Đây là phần quan trọng nhất trong hợp đồng bởi lẽ các yếu tố như hình thức đẹp hay xấu cũng không có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng mà nội dung hợp đồng mới chính là cái mà các bên quan tâm tới. Theo Điều 141 thì Nội dung hợp đồng xây dựng gồm

- Căn cứ pháp lý áp dụng;

- Ngôn ngữ áp dụng;

- Nội dung và khối lượng công việc;

- Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;

- Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;

- Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;

- Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;

- Rủi ro và bất khả kháng;

- Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;

- Các nội dung khác.

=> Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này còn phải được bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.

Hồ sơ hợp đồng xây dựng

Hồ sơ hợp đồng xây dựng là tổng hợp văn bản giấy tờ trong đó bao gồm cả nội dung hợp đồng. Điều 142 luật Xây dựng 2014 quy định về Hồ sơ hợp đồng xây dựng   

- Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm hợp đồng có nội dung theo quy định tại Điều 141 của Luật này và các tài liệu kèm theo hợp đồng.

- Tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các tài liệu sau:

+ Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu;

+ Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;

+ Điều kiện chung của hợp đồng;

+ Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;

+ Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;

+ Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu;

+ Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng;

+ Các phụ lục của hợp đồng;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

Hiệu lực của hợp đồng xây dựng

Hiệu lực của hợp đồng xây dựng cũng là cái mà các bên quan tâm khi giao kết hợp đồng xây dựng. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng hoặc thời điểm cụ thể khác do các bên hợp đồng thoả thuận. Ví dụ hợp đồng ký kết ngày 11 tháng 10 năm 2022 theo lý thì đó cũng là ngày hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên các bên lại thỏa thuận là hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 thì ngày có hiệu lực sẽ là ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Theo Điều 139 Luật xây dựng về hiệu lực của hợp đồng xây dựng thì Hợp đồng xây dựng có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 138 của Luật này;

+ Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của Luật này.

Trên đây là nội dung Luật Apollo giải đáp cho bạn đọc về hợp đồng xây dựng. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề hay thắc mắc về lĩnh vực hợp đồng cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Luật Apollo cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu, toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp, sự hài lòng của quý khách là niềm hân hạnh của Công ty chúng tôi!

Apollo

Sáng tạo giá trị - Kiến tạo Bình an

 

Để lại Bình luận

Email của bạn sẽ được giữ kín, các thông tin cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

Bài viết liên quan

Chọn bài viết hiển thị
Lãi Suất Trong Hợp Đồng Vay Tài Sản

luatapollo

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Lãi Suất Trong Hợp Đồng Vay Tài Sản
Quy Định của Pháp Luật Về Hợp Đồng Gia Công

luatapollo

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Quy Định của Pháp Luật Về Hợp Đồng Gia Công
Quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự

luatapollo

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự
Quy định của pháp luật về hợp đồng đặt cọc

luatapollo

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười 2022

Quy định của pháp luật về hợp đồng đặt cọc
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết